Klauzula informacyjna dla Klientów spółki Maria Brzoziewska Radosław Kędziora Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego Spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Maria Brzoziewska Radosław Kędziora Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego Spółka Partnerska z siedzibą w Poznaniu (61 – 144), ul. Bolesława Krzywoustego 7/5, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000127111, NIP 7781402380, REGON 634378118.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie pod ww. adresem oraz za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: sekretariat@brzoziewskakedziora.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych nastąpi jedynie w celu świadczenia na Państwa rzecz usług prawnych, polegających na szeroko rozumianym doradztwie prawnym oraz reprezentowania Państwa przez Administratora przed organami, sądami oraz instytucjami na terenie RP lub wykonywanie ww. czynności na rzecz Klientów Kancelarii.
 4. Administrator przetwarza dane jedynie w zakresie dozwolonym i wymaganym przez prawo. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje m.in. następujące informacje: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres korespondencyjny, inne dane kontaktowe,
 5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO – w celu realizacji Zlecenia w związku ze świadczeniem usług prawnych, art. 6 ust 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze w związku prowadzeniem działalności prawniczej, wynikających z przepisów prawa, art. 6. ust 1 lit. f) RODO – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię polegających m.in. na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi;
 6. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób, z którym wiązałoby się podejmowanie automatyzowanych decyzji. Ponadto przekazane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub innym podobnym operacjom.
 7. Dostęp do przekazanych danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
  1. upoważnieni pracownicy Administratora,
  2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty jak podmioty świadczące usługi IT oraz ich upoważnieni pracownicy.
  3. podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4. dostawcy usług księgowo-finansowych i doradczych oraz wspierających Administratora (w szczególności biura księgowe, kancelarie podatkowe).
 8. Dane osobowe nie zostaną przekazane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 5. Po upływie tego terminu dane w tym zakresie zostaną usunięte, bądź poddane anonimizacji.
 10. Przekazanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, tym niemniej jest ono warunkiem zawarcia umowy zlecenia oraz jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania.
 11. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:
  1. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
  2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO.
  3. prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO
  4. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
  5. prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych