Coraz więcej ludzi ma zadłużenia. Czasami nawet, można “dostać” je w spadku, który obejmuje nie tylko dobra materialne, ale także również długi, których spadkodawca do końca nie spłacił. Czy istnieje jakieś rozwiązanie, które pozwoli na zrzeczenie się niechcianego długu?

Dziedziczenie spadku – na czym polega 

Dziedziczenie spadku polega na przejęciu majątku po zmarłej osobie w wyniku dziedziczenia z ustawy lub na zasadzie testamentu. W sytuacji, kiedy godzimy się przyjąć spadek, otrzymujemy wszystko – zarówno aktywa (rzeczy materialne, udziały) jak również pasywa, czyli długi zmarłego. W takiej sytuacji korzystne jest przyjęcie z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza. Czyli spadkobierca przyjmuje wszystko, jednak długi spadkowe mają ograniczenie do poziomu wartości majątku otrzymanego od spadkodawcy. Innym rozwiązaniem jest całkowite zrzeczenie się otrzymanych dóbr. Należy mieć na uwadze, że w przypadku zrzeczenia się spadku przez rodziców, przechodzi on automatycznie na ich dzieci. Należy zatem odrzucić go również w ich imieniu.

Jak odrzucić spadek

Zrzeczenie się spadku jest rozumiane jako odrzucenie wszystkiego – nie można zrezygnować z długów, a majątek sobie pozostawić. Spadkobierca ma pół roku od daty otrzymania informacji na złożenie pisemnego oświadczenia o jego decyzji przyjęcia bądź nieprzyjęcia dóbr dziedzicznych. Składa się je w obecności notariusza lub przed sądem.  Jeżeli w tym czasie ze strony biorcy nie zostaną przedsięwzięte żadne działania, to przyjęcie następuje z tak zwanej “mocy prawa”. Po tym czasie również można złożyć odpowiedni dokument o zrzeczeniu się, jednak konieczne jest wtedy dowiedzenie, że niezmieszczenie się w podanym czasie wynikało z uzasadnionego błędu odnośnie składu spadkowej masy lub też z groźby

Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych 

Takim mianem określa się małoletnich oraz ludzi częściowo bądź całkowicie ubezwłasnowolnionych. W sytuacji, gdy taka osoba zostaje spadkobiercą majątku i długów zmarłego o odrzucenie starać się muszą jej rodzice lub prawni opiekunowie. Pierwszym krokiem w tym przypadku jest uzyskanie przez nich zgody od sądu rodzinnego do odrzucenia w imieniu małoletniego bądź osoby ubezwłasnowolnionej odziedziczonego spadku. Po pozytywnym rozpatrzeniu tej prośby, należy złożyć w imieniu spadkobiercy odpowiedniego oświadczenia. Dzieje się to w obecności sądu bądź notariusza.

Bycie spadkobiercą czasami związane jest z większymi problemami niż korzyściami. Czasami nie jesteśmy świadomi, że osoba zmarła posiada długi, których nie możemy spłacić, bo po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Najlepszy rozwiązaniem jest tutaj zrzeczenie się całego spadku – zarówno odziedziczonego majątku jak i długów zmarłego.