Fundusz alimentacyjny ma na celu oferowanie pomocy osobom posiadającym uprawnienie do alimentów, które zmagają się z bezskuteczną egzekucją środków przez komornika sądowego. Jakie wymagania wiążą się z możliwością otrzymywania świadczeń z tego tytułu?

Fundusz alimentacyjny – uprawnienie

Podstawę przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W pierwszej kolejności warto odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego, co ustawodawca bierze pod uwagę oraz kto jest uprawniony do otrzymywania pieniędzy z tego tytułu?

  • Wiek – co do zasady świadczenia z funduszu alimentacyjnego prawo przyznaje osobom, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia.
  • Niepełnosprawność – powyższy warunek nie dotyczy jednak osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wówczas po spełnieniu wszystkich określonych wymagań, pieniądze są otrzymywane przez beneficjenta bezterminowo.
  • Nauka – wyjątek od zasady stanowi również kontynuowanie nauki w szkole lub w szkole wyższej. Wówczas fundusz alimentacyjny przyznaje środki do ukończenia 25 roku życia.
  • Dochód w rodzinie – na uprawnienie wpływa też dochód w rodzinie. Nie może on przekroczyć kwoty określonej przez ustawodawcę (wartość ta podlega waloryzacji na zasadach ustawowych).

Jaka jest maksymalna wysokość świadczenia?

Prawo jasno określa też zasady ustalania wysokości świadczenia otrzymywanego z funduszu alimentacyjnego. Należna suma przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów. Nie może jednak być wyższa niż 500,00 zł. Dolną granicę z kolei stanowi 100,00 zł – jeśli świadczenie byłoby niższe, nie przysługuje. Szczególną zasadę przewiduje też art. 60 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z nim samotne wychowywanie dziecka przez osobę, która przekroczyła 50 rok życia, może stanowić podstawę otrzymania dodatku lub zasiłku.

Aspekt proceduralny

Zasadą jest, że postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest prowadzone przez organ właściwy dla wierzyciela.

Fundusz alimentacyjny stanowi ważne źródło pomocy dla wszystkich osób mających problem z egzekucją alimentów. Warto znać prawo dotyczące jego funkcjonowania i korzystać z dostępnych świadczeń.