Wysoka inflacja wiąże się z nieustannie wzrastającymi kosztami życia. W związku z tym wiele osób rozważa wniesienie pozwów podwyższenia alimentów. Jak aktualnie zmieniają się wydatki na utrzymanie dziecka i jakie czynniki dotyczące budżetu rodziny bierze pod uwagę sąd?

Obowiązek alimentacyjny – zmiana wysokości świadczenia

Kwestia przyznania alimentów jest uregulowana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (dalej: „KriO”). Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzice mają obowiązek dostarczania środków dziecku, które nie ma możliwości samodzielne się utrzymać. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dochody z majątku dziecka są na tyle wysokie, że można nimi pokryć koszty wychowania dziecka.

A w jaki sposób ustalana jest wysokość alimentów? Istnieją dwie podstawowe przesłanki. Pierwszą z nich są usprawiedliwione potrzeby uprawnionego. Oprócz tego,  brane są pod uwagę również możliwości majątkowe strony zobowiązanej. Sąd w danej sprawie dokonuje oceny konkretnego stanu faktycznego.

Podstawy podwyższenia alimentów

Podstawą zmiany obowiązku alimentacyjnego jest art. 138 KRiO. Zgodnie z nim powód uzasadnia zmianę wysokości świadczenia w razie zmiany stosunków. Ten wymóg należy rozumieć jako zmianę okoliczności, która miała miejsce już po wydaniu  uprzedniego wyroku. Główne przesłanki, które sąd może wziąć pod uwagę to m.in. zwiększenie kosztów życia dziecka lub zarobków rodzica, który ma obowiązek wypłacania alimentów.

Samo powołanie się na inflację i wzrost cen z reguły nie jest wystarczające. Niezbędne jest przedstawienie dowodów, które potwierdzą ponoszone wydatki i przedstawią realny stan budżetu rodzinnego. Najczęściej sądy wymagają też odczekania minimum roku od momentu, w którym wydano pierwotny wyrok.

Obrona pozwanego przeciw podwyżce

Pozwany natomiast ma prawo do obrony i przed wniesieniem  pozwu do sądu należy wziąć to pod uwagę. Jakie argumenty są najczęściej podnoszone przez zobowiązanego?

  • Wzrost kosztów życia w wyniku inflacji i podniesienie kosztów własnego utrzymania.
  • Zajmowanie się dzieckiem w czasie, który upłynął od ostatniego wyroku wraz z udowodnieniem wysokości kosztów ponoszonych w okresie wykonywania opieki.
  • Zobowiązany może też wystąpić z powództwem wzajemnym o obniżenie wysokości alimentów.

Aktualna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza sprawia, że widoczny jest wzrost spraw zarówno w przedmiocie zwiększenia, jak i obniżenia wysokości alimentów. Coraz wyższe koszty wyżywienia, szkoły, leczenia i zajęć dodatkowych powodują, że utrzymanie dziecka jest dla samotnych rodziców sporym obciążeniem. W razie podjęcia decyzji o wniesieniu pozwu warto zwrócić się do doświadczonego prawnika. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego z pewnością okaże się nieocenioną pomocą podczas postępowania.