Przysposobienie dziecka, zwane także adopcją, jest możliwe tylko ze względu na jego dobro. Celem jest zapewnienie mu warunków dla prawidłowego rozwoju. Jakie są rodzaje adopcji? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

Przysposobienie pełne

W przypadku przysposobienia pełnego adoptowane dziecko zostaje włączone do nowej rodziny. Powoduje to zerwanie relacji prawnych z rodziną naturalną, w tym wygaśnięcie praw i obowiązków w stosunku do biologicznych krewnych, jak i krewnych w stosunku do przysposobionego. Pomiędzy dzieckiem a jego nowymi rodzicami powstają więzy zbieżne do istniejących w rodzinach biologicznych. Prowadzi to do uzyskania praw i obowiązków wynikających z pokrewieństwa (np. prawo do dziedziczenia). Taka forma adopcji dzieci orzekana jest w polskim prawa w momencie, gdy biologicznych rodziców dziecka pozbawiono władzy rodzicielskiej. Adoptowany otrzymuje wówczas nowe nazwisko, a na specjalną prośbę sąd może także zmienić imię. W wyjątkowych okolicznościach możliwe jest zerwanie tego rodzaju przysposobienia, ale jedynie jeśli nie ucierpi na tym dobro dziecka.

Przysposobienie całkowite

Poprzez przysposobienie całkowite rozumie się stworzenie nierozwiązywalnej więzi prawnej pomiędzy adoptowanym a nowymi rodzicami. Ten rodzaj przysposobienia powstaje, gdy rodzice biologiczni nie są znani, nie żyją lub anonimowo zgodzili się na adopcję dziecka bez wskazania osób przysposabiających. Wówczas nadaje się adoptowanemu nową tożsamość, powodując tym samym zerwanie więzów z rodzicami biologicznymi. Ten rodzaj przysposobienia określany jest także jako pełne nierozwiązywalne lub anonimowe, ponieważ w jego wyniku zanika ślad po rodzinie naturalnej i niemożliwe jest jej odnalezienie przy pomocy akt stanu cywilnego. Ponadto biologiczni rodzice nie mają sposobności, aby poznać informacje na temat miejsca przebywania dziecka. Rozwiązanie przysposobienia całkowitego nie jest prawnie możliwe.

Przysposobienie niepełne

W wyniku przysposobienia niepełnego powstają nowe relacje rodzinne. Powstałe więzi prawne łączą jednak wyłącznie dziecko i jego nowych rodziców – nie obejmują krewnych. Adoptowany nadal pozostaje związany ze swoją rodziną biologiczną (np. z rodzeństwem, dziadkami). Ze względu na taki stan cywilny dziecka, czyli przynależność zarówno do rodziny przysposabiającej oraz do rodziny naturalnej, nie sporządza się nowego aktu urodzenia. Ten rodzaj adopcji może zostać przekształcony w przysposobienie pełne lub rozwiązany, jeśli nie ucierpi na tym dobro dziecka. Ponadto taka forma przysposobienia jest stosowana w Polsce niezwykle rzadko. 

Adopcja dziecka to ważna decyzja. Zasady przysposobienia uregulowane są w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz w ustawie o wspieraniu rodziny. Przed podjęciem tak istotnych ustaleń, konieczne jest zapoznanie się z wymienionymi aktami prawnymi. Należy także mieć świadomość, iż proces przysposobienia jest czasochłonny, a do jego rozpoczęcia konieczne jest spełnienie określonych warunków.