Co do zasady, w momencie zawarcia związku małżeńskiego, między małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej. Jeśli zastanawiasz się, z jakimi konsekwencjami wiąże się ta zasada w sytuacji ewentualnego podziału majątku, poniżej znajdziesz zbiór najważniejszych informacji i regulacji prawnych.

Ustrój wspólności majątkowej — najważniejsze informacje

Na czym tak naprawdę polega wspólność majątkowa? Wszelkie mienie, które małżonkowie nabyli podczas trwania związku małżeńskiego, jest wspólną własnością małżonków. W jego skład wchodzą nieruchomości, prawa, obligacje, a także dobra ruchome. Poza tym każdy z małżonków posiada swój majątek osobisty. Jego składniki wymieniono enumeratywnie w art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO). Zgodnie z art. 31 par. 2 KRO do majątku wspólnego należą w szczególności wynagrodzenie pobrane za pracę, a także dochody z działalności zarobkowej, dochody z majątku wspólnego i osobistego, a także środki zgromadzone na rachunku funduszu emerytalnego.

Podział majątku — jak można go dokonać?

Podziału majątku można dokonać na kilka różnych sposobów. W trakcie trwania małżeństwa (lub przed jego zawarciem) małżonkowie mogą zawrzeć intercyzę. Jest to umowa, która wprowadza ustrój rozdzielności majątkowej służący uniknięciu nieporozumień co do podziału majątku w przypadku separacji lub rozwodu. W polskim porządku prawnym oświadczenie majątkowe pod postacią intercyzy musi zostać dokonane w formie aktu notarialnego. Należy pamiętać, że wszelkie postanowienia umowy nie mogą naruszać praw osób trzecich. Powinny być też zgodne z zasadami moralności i porządku publicznego.

Rozwód, a majątek

Najczęściej do podziału majątku dochodzi w sytuacji rozwodu. Zdarza się, że małżonkowie samodzielnie radzą sobie z tym problemem i potrafią dojść do porozumienia. Jednak bardzo często potrzebna jest interwencja sądu. Jakie są najważniejsze zasady decydujące o ostatecznym rezultacie sprawy? Jakie czynniki sąd bierze pod uwagę podczas podejmowania decyzji?

  • Jeśli nie zawarto intercyzy, każda osoba ma równy udział w składzie majątku. Kwestię dotyczącą tego, że dany przedmiot należy do majątku osobistego, musi wykazać jego właściciel.
  • Sąd w uzasadnionych przepadkach może zadecydować o nierównym dokonaniu podziału majątku. Może mieć to miejsce w szczególności wówczas, gdy w wysokości zarobków występuje znaczna różnica albo wkład w wychowanie dzieci jednego z małżonków jest większy.
  • Sąd może uwzględnić sytuację, w której jedna z osób pozostaje w trudnej sytuacji finansowej.
  • Rozwód z orzeczeniem o winie nie wpływa bezpośrednio na podział majątku wspólnego. Ma jednak znaczenie z perspektyw ustalania wysokości alimentów.

Podział majątku na wypadek rozwodu to skomplikowany proces, który często wymaga interwencji sądu. Warto skorzystać z pomocy fachowego pełnomocnika, aby podczas postępowania oszczędzić sobie nadmiernego stresu.