Blog

Rozwód – instrukcja obsługi

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Sąd zawsze bada zaistnienie tej przesłanki, niezależnie od przyczyn, które decydują o złożeniu przez którąkolwiek ze stron pozwu o rozwiązanie małżeństwa stron przez rozwód. Co oznacza trwały i zupełny rozkład pożycia w praktyce? – rozkład pożycia zostaje uznany za zupełny, jeśli uległy zerwaniu wszelkie więzy między małżonkami: duchowe, fizyczne i gospodarcze. O ile w kontekście powyższego nie budzi wątpliwości, kiedy jeden z małżonków wyprowadził się ze wspólnego mieszkania i ułożył sobie na nowo życie z innym partnerem, o tyle zdecydowanie trudniej orzec o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia, gdy małżonkowie razem zamieszkują i łączy je więź gospodarcza. Nie oznacza to jednak, że pomiędzy stronami nie nastąpił rozkład pożycia, który uzasadniać będzie orzeczenie rozwodu. Trwałość rozkładu pożycia oceniana jest zaś przez pryzmat doświadczenia życiowego prowadzącego do przekonania, że strony nie podejmą już wspólnego pożycia.

Godzi się jednak wskazać, że nawet gdy Sąd oceni, iż pomiędzy małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, nie orzeknie rozwodu, gdy:

  • wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków,
  • rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód i jego odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,
  • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,

Praktyczne wskazówki:

Pozew o rozwód składa się do sądu okręgowego właściwego dla ostatniego, wspólnego miejsca zamieszkania stron. Jeżeli Sąd dostrzega jakiekolwiek szanse na uratowanie małżeństwa, może skierować strony do mediacji, ale w praktyce rzadko to praktykuje. Podczas rozprawy Sąd przesłuchuje małżonków na okoliczność przyczyn, w wyniku których doszło do rozkładu pożycia pomiędzy stronami, a także ustala, czy strony mają małoletnie dzieci.

W wyroku rozwodowym Sąd rozstrzyga w pierwszej kolejności o rozwiązaniu małżeństwa stron poprzez rozwód. Oznacza to, że małżeństwo ustaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku. Sąd orzeka także o tym, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, jednak zaniecha ustalania winy na zgodny wniosek obu stron. Wówczas w wyroku zamieszczona zostanie wzmianka, że rozwiązanie małżeństwa nastąpiło bez orzekania o winie żadnej ze stron.

Jeżeli małżeństwo ma małoletnie dzieci, wówczas Sąd określić musi również komu przypadnie władza rodzicielska nad dzieckiem, a także reguluje kontakty dziecka z rodzicem, z którym dziecko nie będzie zamieszkiwało. Sąd określa również w wyroku rozwodowym sposób ponoszenia kosztów utrzymania wspólnych dzieci stron. Jeżeli strony po orzeczeniu rozwodu będą razem zamieszkiwać, wówczas Sąd orzeknie również o sposobie korzystania z tego mieszkania. W wyroku może znaleźć się również rozstrzygnięcie w przedmiocie podziału majątku wspólnego stron gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki, tym niemniej w praktyce rzadko się to zdarza. W wyroku takim można również rozstrzygnąć o alimentach na rzecz jednego z małżonków. Pamiętać jednak trzeba, że mogą być one zasądzone jedynie od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Na końcu Sąd rozstrzyga o kosztach postępowania.

Pamiętać należy, że po orzeczeniu rozwodu, można powrócić do swojego pierwotnego nazwiska, jednak tylko w okresie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Od pozwu pobiera się opłatę w kwocie 600,00 zł.

Postępowanie odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron i odbywa się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony zgodnie zażądają publicznego rozpoznania sprawy.

Maria Brzoziewska Radosław Kędziora

Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego spółka partnerska

Adres

ul. Bolesława Krzywoustego 7/5
61-144 Poznań

e-mail:

sekretariat@brzoziewskakedziora.pl

tel/fax:

61 852 35 00 / 61 855 75 98

Godziny otwarcia Kancelarii:

pn.- pt. 8:00 - 16.00

Na życzenie Klientów

spotkanie może się odbyć o każdej porze po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Designed by BrzoziewskaKędziora | @ 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.