Poród poza granicami kraju to kwestia, która dla wielu przyszłych mam wiąże się z wątpliwościami. Jak wyglądają kwestie prawne w zależności od konkretnej sytuacji faktycznej? Czy poród planowany jest uregulowany inaczej niż ten niespodziewany?

Poród za granicą z perspektywy prawa UE

Posiadaczki karty Europejskiego Systemu Ubezpieczeń Zdrowotnych mogą korzystać z opieki zdrowotnej w innych państwach UE na podstawie takich samych zasad jak te, które obowiązują obywateli tego kraju. Dotyczy to również porodu. Jednak należy mieć na uwadze to, że regulacje prawne porodu za granicą wiążą się z koniecznością uzyskania wcześniejszej zgody od NFZ. Dodatkowe usługi poprawiające komfort pacjentki często nie wchodzą w zakres kosztów, które pokrywane są na podstawie karty EKUZ. Nie można pominąć regulacji wprowadzonych przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE, której celem jest ułatwienie pacjentom dostępu do opieki medycznej za granicą. Przyznaje ona obywatelom UE prawo do uzyskania zwrotu kosztów planowanego leczenia za granicą, a wśród świadczeń, na które zezwala ta dyrektywa, można odnaleźć prowadzenie ciąży oraz poród. 

Wątpliwości dotyczące porodu za granicą często wiążą się też z obywatelstwem dziecka. Zgodnie z ustanowioną przez prawo UE swobodą przepływu osób dziecko urodzone na terytorium państwa członkowskiego otrzymuje z mocy prawa obywatelstwo tego państwa, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem.

Poród za granicą, a zasiłek macierzyński

Obywatelka Polski musi być ubezpieczona w Polsce, aby móc ubiegać się o zasiłek macierzyński w tym kraju. W tym celu konieczne jest przedłożenie wniosku w polskim urzędzie ubezpieczeń społecznych. Warunki oraz wysokość ustala się, biorąc pod uwagę polskie przepisy, a główne czynniki wpływające na kwotę świadczenia to dochód lub średnie wynagrodzenie oferowane w Polsce. Jakie dokumenty należy przedłożyć, aby móc wnioskować o wypłatę pieniędzy? Potrzebne będzie zaświadczenie wystawione przez zagranicznego lekarza, które określa przewidywaną datę porodu, a w celu uzyskania świadczeń przysługujących za okres po porodzie – należy przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia. Jeśli dziecko urodziło się na terenie UE – nie ma konieczności tłumaczenia dokumentów. Jest to jednak niezbędne w przypadku gdy poród miał miejsce poza krajami należącymi do wspólnoty. 

NFZ – zgoda na leczenie za granicami polski

Warto znać regulacje prawne porodu za granicą jeśli jest on planowany. Konieczne jest wówczas uzyskanie zgody od NFZ. Przejście przez procedurę obejmuje trzy kolejne kroki. Pierwszy z nich to udanie się na wizytę do ginekologa, który oceni czy istnieje konieczność podjęcia leczenia za granicą i poświadczy to w odpowiednim dokumencie. Następnie należy złożyć wniosek do NFZ i poczekać na ocenę oraz decyzję. Konieczność uzyskania zgody nie dotyczy porodu nieprzewidzianego. Przed rozpoczęciem procedury warto skontaktować się z odpowiednim oddziałem NFZ i poprosić o wskazanie wszelkich szczegółowych informacji dotyczących składania wniosku i przewidywanego okresu oczekiwania. 

Każda kobieta ma prawo do porodu za granicą. Jednak uprawnienie to jest obwarowane różnymi ograniczeniami prawnymi. Warto dokładnie je poznać przed podjęciem decyzji, aby uniknąć zbędnego stresu w okresie porodu.