Zakłady opieki społecznej są w chwili obecnej bardzo zadłużone. Taki stan destabilizuje system opieki zdrowotnej i prowadzi do braku uzyskania oczekiwanych efektów. Właśnie z tego powodu zaczęto przekształcać wcześniej wspomniane podmioty w spółkę kapitałową. Jakie są zasady i procedury związane z tym procesem? O tym dowiesz się w dzisiejszym artykule.

 Zakłady opieki społecznej jako spółka kapitałowa

Jakie skutki niesie za sobą przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe? Pierwszą, podstawową kwestią jest fakt, iż podmiot leczniczy uzyskuje w takiej sytuacji status przedsiębiorcy. Takie działanie ma być pomocne w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z ich zadłużeniem. Ma również służyć poprawie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów. Wynika to z faktu, iż jedną z podstawowych konsekwencji przekształcenia ma być uprawnienie do świadczenia odpłatnych usług zdrowotnych, jak i gwarancje zapewnienia dostępności do świadczeń zdrowotnych. Podjęcie takiej decyzji nie oznacza jednak, iż każdy tego typu zakład stanie się od pewnego momentu spółką kapitałową. Będzie to miało miejsce jedynie w momencie, gdy ujemny wynik finansowy nie zostanie pokryty przez organ założycielski lub na podstawie decyzji organu tworzącego. Za cały ten proces odpowiada przede wszystkim Minister Skarbu Państwa, jak również organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, rektor uczelni, czy też Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Etapy przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową

Sam proces przekształcenia można podzielić na trzy etapy. Pierwszy z nich – wstępny – to etap, podczas którego następuje podjęcie decyzji na temat planowanych działań. Tego typu kroki powinny zostać poprzedzone wszechstronnymi analizami oraz zapoznaniem się ze stanem zakładu opieki zdrowotnej. Kolejną fazą jest faza realizacyjna, w której następuje określenie kosztów przekształcenia oraz wybór procedur i metod. Ostatni już etap to złożenie przez zarząd spółki wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej staje się spółką właśnie w momencie wpisania go do wcześniej wspomnianego rejestru.

Jakie są obowiązki i uprawnienia zakładów opieki zdrowotnej?

Przekształcanie jest procesem długim i stosunkowo skomplikowanym. Nic więc dziwnego, że zakłady opieki zdrowotnej mają kilka określonych obowiązków, z których muszą się wywiązać. Nie sposób zapomnieć jednak o uprawnieniach, które również ich dotyczą. Zakłady są zobowiązane przede wszystkim do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień bilansowy, ksiąg na dzień poprzedzający dzień przekształcenia, jak i bilansu zamknięcia. Niezbędne informacje i dokumenty wypełnione w kwestionariuszu muszą zostać dostarczone przez organ dokonujący przekształcenia. Co ważne, zakład nie jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji i wyceny zasobów majątkowych, a zasoby majątkowe (inne niż nieruchomości) są przekazywane spółce w wartościach księgowych.

Przekształcenie zakładów opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową jest ogromnym przedsięwzięciem. Proces ten jest jednak konieczny, aby system opieki wciąż mógł prężnie działać i pomagać pacjentom z przeróżnymi schorzeniami. Spółka kapitałowa jest więc odpowiedzią na nieefektywną formę prawną, która dotyczy wcześniej wspomnianych podmiotów.