Każdy pacjent w czasie leczenia może paść ofiarą niekompetentnego lekarza lub źle zorganizowanej placówki medycznej. Gdy w wyniku zaniedbań dana osoba dozna uszczerbku na zdrowiu zawsze powinna starać się o uzyskanie odpowiedniego odszkodowania. Jakich roszczeń z tytułu błędów medycznych ma prawo domagać się pacjent i jego rodzina?

Czym jest błąd medyczny?

Choć w świetle obowiązującego prawa nie ma jednej, w pełni klarownej definicji błędu medycznego to najczęściej jego zaistnienie łączy się z naruszeniem przez lekarza, pielęgniarkę czy położną obowiązujących ich (w konkretnym przypadku) zasad postępowania zawodowego. Owo naruszenia może przejawić się w postaci nie zachowania odpowiednich środków ostrożności, a w konsekwencji doprowadzenie do nieumyślnego uszkodzenia ciała, a w skrajnych przypadkach pozbawienia życia chorego. Wśród kategorii błędów medycznych najczęściej wymienia się tak zwane błędy diagnostyczne, błędy terapeutyczne, błędy rokowania, a także błędy organizacyjne. Za najczęstsze przyczyny większości z wymienionych rodzajów zaniedbań wskazuje się natomiast nietrafną analizę faktycznego stanu zdrowia pacjenta, bezpodstawne odroczenia terminu wykonania zabiegu lub operacji oraz błędy w terapii farmakologicznej.

Jak starać się o odszkodowanie?

O otrzymanie odszkodowania może starać się sam pacjent, a także, w wyjątkowych sytuacjach jego rodzina. Rekompensata udzielana za uszczerbek spowodowany błędem medycznym jest ustalana indywidualnie po dokładnym rozpatrzeniu sprawy przed konkretny organ administracyjny. Po zgromadzeniu dokumentacji pacjent ma szansę uzyskania odszkodowania poprzez skierowanie się do odpowiednich instytucji. Pierwszą z nich jest Sekcji ds Skarg i Wniosków NFZ, w której można złożyć zażalenie na działanie konkretnego szpitala, przychodni czy gabinetu. Następnie o pomoc warto poprosić Rzecznika Praw Pacjenta zajmującego się doradztwem w kwestiach działań odszkodowawczych. W ostateczności, co nie zdarza się rzadko poszkodowane osoby mogą zdecydować się na zawarcie ugody z placówką medyczną lub rozpocząć postępowanie sądowe.

Wysokość odszkodowania i renta dla pacjenta

W zależności od przebiegu procesu odszkodowawczego, w którym przeważnie udział biorą biegli sądowi pacjent ma prawo otrzymania jednorazowej rekompensaty finansowej. Jej wysokość musi być obliczona na tyle, by w pełni pokryć wszelkie wydatki będące efektem poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Koszty te mogą dotyczyć między innymi konieczność dodatkowego leczenia, zmiany zawodu, a nawet adaptacji mieszkania niezbędnej, by prawidłowo funkcjonować. W pewnych przypadkach odszkodowanie za błąd medyczny przyjmuje formę specjalnej renty dla pacjenta. Warunkiem jej przyznania jest całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy, czy potrzeb zatrudnienia osoby wspomagającej w wykonywaniu codziennych czynności.

Roszczenia z tytułu błędów medycznych mają za zadanie zrekompensowanie pacjentom skutków nieprawidłowego leczenia lub podjęcia niewłaściwej diagnozy przez lekarza. Błędy te mogą przyjmować różny charakter i być efektem działań nie tylko lekarzy, ale także pielęgniarek i innych pracowników placówek medycznych. W toku postępowania odszkodowawczego pacjent zyskuje szansę otrzymania jednorazowego kwoty odszkodowania, a w niektórych sytuacjach odszkodowania w postaci renty.